- ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ (*) ให้ครบถ้วนและถูกต้องและยอมรับเงื่อนไข เพื่อสมัครเป็นผู้สอนพิเศษ
- หากเลขที่บัตรประชาชนและข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ไม่มีความสัมพันธ์กัน ท่านจะไม่สามารถสมัครเข้าสู่ระบบได้กรุณาเช็คความถูกต้องก่อน
- โปรดตรวจสอบชื่อ Email ของท่านให้ถูกต้องเพื่อรับข้อมูลงานสอนและข่าวสารจากทางเรา
- หากเบอร์ที่ท่านแจ้งไว้เราไม่สามารถโทรติดต่อท่านได้ทางเราข้อยกเลิกสิทธิการเป็นติวเตอร์ของท่านในทันที กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการสมัคร
- หากท่านลืมกรอกข้อมูลในบางส่วนแล้วระบบไม่ตอบรับท่านท่านสามารถกดปุ่ม Back เพื่อกรอกข้อมูลต่อจากเดิม
- หากท่านมีปัญหาจากการสมัครกรุณา ส่ง Email มาที่ edututors.edu@gmail.com

-Username คือ email ที่ท่านต้องการรับข่าวสารเช่น edututors.edu@gmail.com

Email (ใช้เป็น Username) * รูปถ่ายปัจจุบัน *(.JPG /.GIF /.PNG /.TIF : Size less than 500KB *โปรดอย่าอัพ resume)
Password * (A-Z / 0-9 : 6-12ตัว) Confirm password *
คำนำหน้าชื่อ * ชื่อ * (ภาษาไทย) นามสกุล * (ภาษาไทย) ชือเล่น * (ภาษาไทย)
ประจำตัวประชาชน * (0-9) วัน-เดือน-ปี เกิด * อายุ *          สัญชาติ * ศาสนา *
หมายเลขติดต่อกลับ * (08xxxxxxxx ตัวเลขเท่านั้น) หมายเลขติดต่อสำรอง (ไม่มีให้ว่างไว้) Email รับข่าวสาร * (edututors.edu@gmail.com)
สถานภาพปัจจุบัน * ความมั่นใจในการสอน * ปกเดินทางโดย *
วิชาพื้นฐาน :
ภาษาต่างประเทศ :
ติวสอบวิชาพิเศษ :
วิชาเสริม :
ติวสอบเข้าสถาบันการศึกษาระดับชั้นต่างๆ :บ้านเลขที่ * ซอย ถนน *
แขวง/ตำบล * เขต/อำเภอ * จังหวัด * รหัสไปรษณีย์ *
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย * สายวิชา * (วิทย์-คณิต) ปีการศึกษาที่จบ * (2540) เกรดเฉลี่ยสะสม * (3.50)
ปริญญาตรี * (ชื่อมหาวิทยาลัย) คณะ * (วิศวกรรมศาสตร์) สาขา * (วิศวกรรมไฟฟ้า) ชั้นปี * เกรดเฉลี่ย (3.50)
ปริญญาโท (ถ้ามีโปรดระบุ) คณะ สาขา ชั้นปี เกรดเฉลี่ย
ปริญญาเอก (ถ้ามีโปรดระบุ) คณะ สาขา ชั้นปี เกรดเฉลี่ย
สถานที่ทำงาน (ถ้ามีโปรดระบุ) ตำแหน่ง แผนก
1. สอนนักเรียน (ชือสถานที/บริษัท) วิชา ระดับชั้น สถานที่สอน
2. สอนนักเรียน (ชือสถานที/บริษัท) วิชา ระดับชั้น สถานที่สอน
3. สอนนักเรียน (ชือสถานที/บริษัท) วิชา ระดับชั้น สถานที่สอน
ประสบการณ์ต่างประเทศ ( เรียนภาษา/นักเรียนแลกเปลี่ยน/ทำงาน/อื่นๆ )
ลักษณะการสอนเฉพาะตัว


ขอแสดงความยินดีต้อนรับท่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้สอนพิเศษของเรา

1.ระเบียบข้อบังคับหลังการสมัคร
1.1 ท่านจะได้รับ Email ในงานที่ท่านถนัดสอนตามที่ท่านแจ้งไว้กับเราในระบบหากท่านสามารถสอนวิชาได้นอกเหนือจาก3วิชาหลักท่านมารถส่ง Email แจ้งทางเราได้ว่าท่านมีความสามารถในการสอนวิชาใดได้อีก เพื่อรับข่าวสารในวิ ชานั้นๆ

1.2 หากท่านมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมในการเป็นผู้สอนพิเศษ หรือ ทำให้ชื่อเสียงของเราเสียหายหลังจากท่านได้รับงานสอนพิเศษไปทางเราจะขอสงวนสิทธิท่านในการเป็นติวเตอร์ของเราในทันที พร้อมทั้งแจ้งชื่อ่านเข้าสู้บัญชีราย ชื่อผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมเข้าสู่สถาบันอื่นๆ เพื่อปกป้องสถานบันอื่นๆในการรับท่านเข้าเป็นผู้สอนพิเศษ และ ในกรณีที่ร้ายแรงทางเราจะดำเนินคดีอาญาตามกฏหมาย

1.3 หากทางเรามีความสงสัยว่าท่านเข้ามาใช้ระบบเราโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการรับงานสอนแต่เป็นด้วยเหตุอื่นๆ ทางเราจะขอระงับ ID ท่านเป็นการชั่วคราวจนกว่าท่านจะแสดงตัวท่านให้กับเราทราบว่าท่านมีวัตถุประสงค์ในการ รับงานสอนเท่านั้น ท่านจึงสามารถใช้บริการได้ตามปกติ

1.4 หากทางเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ด้วยเบอร์ติดต่อที่ท่านให้ไว้หรือทางEmailที่ท่านให้ไว้หรือที่อยู่ที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบันและในบัตรประชาชน ทางเราจะขอสงวนสิทธิท่านในการเป็นติวเตอร์ของเราในทันที

1.5 หากท่านไม่ได้ Log in เข้าสู่ระบบเราติดต่อกันเกิน 1 เดือนทางเราจะถือว่าท่านขอยกเลิกในการรับข้อมูลข่าวสาร และยกเลิกการสอนพิเศษ ทางเราจะขอระงับ ID ท่านเป็นการชั่วคราวจนกว่าท่านจะแสดงตัวท่านให้กับเราทราบว่า ท่านยังมีความสนใจในการสอนพิเศษอยู่ ท่านจึงสามารถใช้บริการได้ตามปกติ

2. การคิดค่าธรรมเนียมแนะนำงานสอนพิเศษ
กรณีที่1 : นักเรียนลงเรียนเป็น Course 30 hrs ในวิชาที่เป็นวิชาภาษา
การคิดค่าแนะนำ : ไม่คิดค่าแนะนำ
หมายเหตุ: ท่านไม่จำเป็นต้องโอนค่าแนะนำให้กับเราแต่ท่านจำเป็นจะต้องสอนครบตามจำนวน ชม.ที่นักเรียน ต้องการเรียนแต่ท่านอาจจะได้รับค่าสอนลดลงเนื่องจากการเรียนเป็น Course ทางเราจะต้องลดราคาค่าเรียนให้กับ ทาง นักเรียนแต่งานนี้ความเสี่ยงในการเลิกเรียนค่อนข้างต่ำซึ่งจะทำให้ท่านได้รับเงินอย่างสม่ำเสมอจ่ายเข้าบัญชีท่าน โดยตรงอาทิตย์ต่ออาทิตย์และหากมีการเรียนต่อ ท่านก็จะสามารถได้รับคำรับรองว่าเรียนต่ออีก 30 ชม. เป็นที่ แน่นอน ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำและไม่ต้องโอนค่าแนะนำเป็นกรณีพิเศษที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือทุกท่านโดยเฉพาะ

กรณีที่2 : นักเรียนยอมรับในเงื่อนไขที่ทางเราได้กำหนดไว้คือ
•นักเรียนจะต้องเรียน 2ชม./ครั้ง/อาทิตย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดในการเรียน
•การเรียนเป็นรูปแบบเรียนตัวต่อตัวตามสถานที่ที่ผู้เรียนกำหนดหรือตามความสะดวกสูงสุดของทั้งสองฝ่าย
•ทางผู้เรียนชำระค่าเรียนให้กับทางเราในครั้งแรกก่อนเริ่มการสอน

การคิดค่าแนะนำ : แบบพิเศษ ท่านเพียงชำระค่าแนะนำในส่วนต่างจากที่ทางผู้เรียนได้ชำระมาแล้ว และการสอนครั้งแรกของท่านจะเป็นการสอนโดยไม่เก็บค่าเรียนจากผู้เรียนพิเศษเปรียบเสมือนทางผู้เรียนช่วยออกค่าแนะนำให้แก่ท่าน ก่อนแล้ว
หมายเหตุ: ในกรณีนี้หากมีการยกเลิกงานสอนจากทางฝ่ายผู้เรียน ท่านจะได้รับเพียงส่วนต่างที่ท่านยังไม่ได้รับจากที่ท่านโอนค่าแนะนำมาเท่านั้น

กรณีที่3 : นักเรียนยอมรับในเงื่อนไขที่ทางเราได้กำหนดไว้คือ
•นักเรียนจะต้องเรียนอย่างน้อย 2ชม./ครั้ง/อาทิตย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดในการเรียน
•การเรียนเป็นรูปแบบเรียนตัวต่อตัวตามสถานที่ที่ผู้เรียนกำหนดหรือตามความสะดวกสูงสุดของทั้งสองฝ่าย
การคิดค่าแนะนำ : แบบมาตรฐาน เก็บค่าแนะนำเพียงค่าสอน3ชม.แรก
หมายเหตุ: ในกรณีนี้หากมีการยกเลิกงานสอนจากทางฝ่ายผู้เรียนหลังจากเริ่มการสอน ท่านจะได้รับเพียงส่วนต่างที่ท่านยังไม่ได้รับจากที่ท่านโอนค่าแนะนำมาเท่านั้น กรุณาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกงานสอน

กรณีที่4 : นักเรียนปรับเงื่อนไขเพื่อตอบสนองกับความต้องการทางฝ่ายผู้เรียน
กรณีที่4.1 นักเรียนอาจจะเรียนมากกว่า 2ชม/ครั้ง
การคิดค่าแนะนำ : 1 ชั่วโมงสอนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับค่าแนะนำเพิ่มขึ้นเพียง 1 ชม.
หมายเหตุ: ค่าแนะนำสูงสุดไม่เกิน 6 ชม. หากเรียนมากกว่า 5 ชม./ครั้ง

กรณีที่4.2 นักเรียนอาจจะเรียนมากกว่า 1คน/ครั้ง
การคิดค่าแนะนำ : แบบมาตรฐาน เก็บค่าแนะนำเพียงค่าสอน3ชม.แรก ในอัตรารวมที่ท่านได้รับ
หมายเหตุ: เนื่องจากนักเรียนที่เรียนมากขึ้นอัตราค่าเรียนต่อผู้เรียนหนึ่งคนจะลดลงด้วย เราจะใช้อัตราที่ลดลงตามที่ท่านได้รับจริงเป็นอัตรารวมในการคำนวนค่าแนะนำ 3 ชม. แรก

กรณีที่4.3 นักเรียนอาจจะเรียนมากกว่า 1ครั้ง./สัปดาห์
การคิดค่าแนะนำ : 1 วันที่เพิ่มขึ้นเท่ากับค่าแนะนำเพิ่มขึ้นเพียง 1 ชม.
หมายเหตุ: ค่าแนะนำสูงสุดไม่เกิน 6 ชม. หากเรียนมากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์

กรณีที่4.4 นักเรียนอาจจะเรียนมากกว่า 2ชม/ครั้ง และ มากกว่า 1คน/ครั้ง และ 1ครั้ง./สัปดาห์
การคิดค่าแนะนำ : ขึ้นอยู่กับกรณีและสถานการณ์ที่เราประเมิณว่าเป็นงานที่มีความเสียงในการผิดข้อตกลงหรือระยะเวลาในการเรียนเป็นระยะสั้นปานกลางหรือระยะยาว
หมายเหตุ: การคิดค่าแนะนำจะให้ทางผู้สอนได้ประโชน์สูงสุดในภาระความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

3. เงื่อนไขในการจองรับงานสอนพิเศษ

3. 1 การจองงานสอน กรุณาติดต่อผ่านทางการส่ง SMS เท่านั้น ที่หมายเลข 081-353-3155
โดยส่ง รหัสงาน ที่ท่านต้องการจองพร้อม ID ที่ท่านใช้ใน Edu-tutors และหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอปรับเปลี่ยนช่วงเวลา ให้ท่านส่ง หมายเหตุ มาให้กับทางเรา ซึ่งทางเราจะติดต่อหาท่านเอง
หากทางเราไม่ติดต่อท่านกับเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ท่านจองงาน แสดงว่าในงานนั้นมีติวเตอร์ท่านอื่นได้รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราไม่รับการจองงานผ่านทางการติดต่อโดยการโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

3. 2 หากทางเราติดต่อท่านกลับท่านสามารถโอนชำระค่าแนะนำผ่านทางบัญชีและก่อนการโอนทุกครั้งกรุณาโทรสอบถามสถานะงานสอนนั้นว่ามีติวเตอร์ท่านใดโอนรับงานไปแล้วหรือยังเสมอ

3. 3 เมื่อติวเตอร์ โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้โทรแจ้งมาที่เบอร์ 081-353-3155 , 086-3454-696 เพื่อรับหมายเลขติดต่อผู้เรียน จากนั้นก็เริ่มงานสอนได้ทันที
(หากท่านไม่รีบติดต่อผู้เรียนภายในวันนั้นหรือหลังจากวันนั้นหากผู้เรียนมีความสะดวกรับการติดต่อวันหลัง หากงานมีปัญหาด้วยเหตุที่ท่านขาดความรับผิดชอบ ทางเราจะไม่คืนค่าแนะนำให้ท่านโดยเด็ดขาด เนื่องจากผู้เรียนมักติดต่อ หลายสถาบัน ท่านจึงต้องรีบดำเนินการติดต่อทันที)

3. 4 รับค่าสอนทุกครั้งจากผู้ปกครองทุกครั้งที่สอนเสร็จ

3. 4. 1 ในกรณีที่น้องเรียนไม่ครบค่าแนะนำ ทางเราจะคืนค่าแนะนำให้เฉพาะในส่วนที่ติวเตอร์ยังไม่ได้รับ เช่น โอนมา 3 ชม. สอนไป 2 ชม. ทางเราจะคืนให้แค่ 1 ชม.
3. 4. .2 หากผู้สอนรับงานไปแล้วมีการยกเลิกงานจากฝ่ายผู้เรียน หรือ มีการเสนอ เงื่อนไขการเรียนเพิ่มซึ่งไม่สะดวกกับทางผู้สอน ทางเรายินดีคืนเงินเต็มอัตรา (ก่อนเริ่มการสอนครั้งแรก)
3. 4. 3 หากผู้สอนรับงานไปแล้ว มีการยกเลิกงานจากฝ่าย ตัวผู้สอนเองโดย เงื่อนไขการเรียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเราขอสงวนสิทธิการคืนเงิน เต็มอัตรา (ก่อนและหลังจากเริ่มสอน)
3. 4. 4 หากผู้สอนรับงานไปแล้ว ทางผู้สอนไม่รับดำเนินการติดต่อกับทางผู้เรียนในวันนั้นหรือหลังจากวันนั้นหากผู้ปกครองสะดวกในวันถัดไป ทางเราขอสงวนสิทธิการคืนเงินเต็มอัตรา
3. 4. 5การรับงานแทนผู้อื่นหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเงื่อนไขการ เรียน หรือนักเรียนยกเลิกงาน หากไม่ได้ติดต่อด้วยตัวท่านเองตั้งแต่ตอนแรกทางเราขอสงวนสิทธิการคืนเงินเต็มอัตรา

4.การคืนเงินหากมีการยกเลิกงานสอน

4.1 ท่านสามารถแจ้งปัญหาพร้อมทั้งขอรับคืนค่าแนะนำหากกรณีที่งานมีปัญหาได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบในการติดตามงานท่านเองและจดจำวันที่โอนเงินรับงานนั้นไว้เสมอ ทางเราจะให้ระยะเวลาแจ้งงานสอนที่มีปัญหาได้ภายใน 1 เดือน หลังจากท่านโอน รับงานสอนเท่านั้นในกรณีที่งานสอนไม่ได้ระบุเวลาเริ่มเป็นกรณีพิเศษเช่นเริ่มสอนเดือนหน้า ตัวอย่าง หากท่านโอนรับงานวันที่ 2 ตุลาคม 2010 ท่านจะสามารถแจ้งการรับคืนค่าแนะนำเนื่องจากงานมมีปัญหาได้ถึงวันที่ 2 พฤษจิกายน 2010 โดยท่านจำเป็นต้องเก็บ Slip การโอนค่าแนะนำไว้ทุกครั้งเพื่อบ่งบอกถึง ระยะเวลาที่เรารับแจ้งงานสอนที่มีปัญหา ในกรณีที่งานสอนเริ่มในเดือนถัดๆไป ให้ถือว่าวันที่เริ่มมีการสอนครั้งแรกเป็นวันเริ่มนับการแจ้งคืนค่าแนะนำในกรณีที่งานมีปัญหา ในระยะเวลา1 เดือนเช่นเดียวกัน

4.2 หากท่านไม่สามารถจดจำรหัสงานสอนหรือแจ้งงานที่มีปัญหาภายหลังจากเวลาที่เรากำหมด ทางเราจะไม่มีการคืนค่าแนะนำให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

4.3 ทางเราจะโอนค่าแนะนำคืนผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกร และ ธนาคารกรุงเทพฯเท่านั้น หากท่านมีบัญชีในธนาคารอื่นท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนในอัตราสูงสุดไม่เกิน 25 บาทในบัญชีที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ

4.4 หากท่านส่งเลขที่บัญชีของท่านหลังจากวันก่อนที่เราจะโอนคืนให้แก่ท่าน (9,19 และ วันที่ 28 ในกรณีที่เดือนนั้นมี 30 วัน หรือ วันที่29ในกรณีที่เดือนนั้นมี 31 วัน) การโอนคืนให้แก่ท่านจะดำเนอนการให้ในรอบต่อไป

ช่วงที่1 หลังชำระค่าแนะนำแต่ยังไม่มีการสอนเกิดขึ้น กรณีปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้แก่

1) ผู้สอนไม่สามารถติดต่อผู้เรียนได้ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะคืนค่าแนะนำเต็มอัตราที่ท่านชำระ

2) ผู้เรียนขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียน ซึ่งได้แก่
-ยกเลิกการเรียนจากฝ่ายผู้เรียน ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะคืนค่าแนะนำเต็มอัตราที่ท่านชำระ
-เปลี่ยนแปลงลดจำนวนชั่วโมงที่เรียน/ลดจำนวนครั้งที่สอนต่อสัปดาห์/ลดจำนวนนักเรียน ก่อนที่จะเริ่มงานสอน ทางเราจะคืนค่าแนะนำเป็น ส่วนลดเท่ากับมูลค่าที่แท้จริงของงาน แต่ถ้าหากท่านไม่ยินดีที่จะรับงานสอนนี้ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะคืนค่าแนะนำเต็มอัตราที่ท่านชำระ
-เปลี่ยนแปลงสถานที่สอน/วันที่สอน/เวลาที่สอน หากผู้สอนต้องการยกเลิกงานสอนเนื่องจากทำตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะคืนค่าแนะนำเต็มอัตราที่ท่านชำระ

3) กรณีที่เกิดขึ้นจากผู้สอน
-เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆตามที่ตนต้องการหลังรับงานสอนไป ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดทั้งสิ้นหากผู้เรียนไม่ยินยอมและยกเลิกงานสอนนั้นทางเราจะไม่คืนค่าแนะนำให้โดยเด็ดขาด
-ผู้สอนไม่รีบติดต่อผู้เรียนหลังจากได้หมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้ในการติดต่อไปแล้ว หรือทิ้งเรื่องไว้นานหลังจากได้รับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้เรียนไปแล้ว จนทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียน ยกเลิการเรียน หรือติวต่อที่เรียนที่อื่นได้แทน เนื่องจากความล่าช้าในการติดต่อจากท่าน

4) กรณีพิเศษหากมีการขอให้ทดลองสอนจากทางสถาบันหรือทางผู้ปกครอง หากการทดลองนั้นท่านได้รับค่าสอนและทางฝ่ายผู้เรียนขอเปลี่ยนผู้สอนหรือยกเลิกใช้บริการจากเรา ทางเราจะคืนค่าแนะนำส่วนต่างที่ท่านยังไม่ได้รับให้กับท่าน หากการทดลองการสอนที่เกิดขึ้นท่านไม่ได้รับค่าสอน ทางเราจะคืนค่า แนะนำให้ท่านครึ่งนึงหากค่าแนะนำนั้นมีมูลค่าน้อยกว่า 600บาท หากค่าแนะนำมีมูลค่ามากกว่า600 บาททางเราจะขอคิดค่าแนะนำเพียง300 บาท และคืนในส่วนที่เหลือให้กับท่านทั้งหมด เนื่องจากเราขอผู้ที่มีฝีมือจริงๆเท่านั้นหากมีการทดลองงานสอนเพื่อไม่ให้ทางเราและตัวท่ายเสียชื่อเสียง เราจะขอคัด เฉพาะผู้ที่มั่นใจและมีฝีมือจริงเท่านั้น (ยังไม่เคยมีผู้สอนท่านไหนที่กล้ารับการทดลองการสอนที่มีความเสี่ยงในการเสียค่าแนะนำไป ถูกปฏิเสธการสอน ทุกท่านที่มั่นใจได้รับงานไป 100%)

ช่วงที่2 หลังจากการสอนเกิดขึ้น กรณีปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้แก่
1) ผู้เรียนขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเรียน
-ยกเลิกการเรียนจากฝ่ายผู้เรียน ทางเราจะคืนค่าแนะนำให้ท่านในส่วนต่างที่ท่านยังไม่ได้รับ
-เปลี่ยนแปลงลดจำนวนชั่วโมงที่เรียน/ลดจำนวนครั้งที่สอนต่อสัปดาห์/ลดจำนวนนักเรียนทางเราจะคืนค่าแนะนำเป็น ส่วนลดเท่ากับมูลค่าที่แท้จริงของงาน(ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในระยะยาวเท่านั้น คือมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป หากเหตูการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเพียงบางครั้งและทางผู้ เรียนยืนยันว่ายังคงในเงื่อนไขเดิมทางเราจะไม่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น) แต่หากท่านต้องการยกเลิกงานสอนเราจะคืนท่านในส่วนต่างที่ท่านยังไม่ได้รับ
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอน/วันที่สอน/เวลาที่สอน หากผู้สอนต้องการยกเลิกงานสอนเนื่องจากทำตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทางเราจะคืนท่านในส่วนต่างที่ท่านยังไม่ได้รับหากท่านยกเลิกงานสอนนั้น

2) เกิดจากฝ่ายผู้สอน
-หากท่านไม่สามารถสอนวิชาที่ท่านรับไปได้ ทางเราจะไม่คืนค่าแนะนำให้ท่านเป็นอันขาดไม่ว่าฝ่ายใดจะขอยกเิกงานสอนทั้งตัวผู้สอนและตัวผู้เรียน
-หากท่านเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการสอนในเรื่องของ จำนวนครั้งที่สอน ระยะเวลาที่ในแต่ละครั้ง สถานที่ที่สอน เวลาที่ท่านใช้ในการสอน จำนวนผู้เรียนที่ท่านต้องการสอน หากงานนี้เกิดการยกเลิกไปด้วยเหตผลที่ท่านเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ท่านได้รับในตอนแรกทางเราขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าแนะนำนำให้ท่านเป็นอันขาด
-หากท่านถูกตำหนิในเรื่องของการติดต่อได้ยาก หรือหากท่านไม่สะดวกในการรับโทรศัพท์จริงๆและเห็นหมายเลขของผู้เรียนติดต่อหาท่านแต่ท่านม่ติดต่อลับ หากทางผู้เรียนขอเปลี่ยนผู้สอนเราจะคืนท่านในส่วนต่างที่ท่านยังไม่ได้รับแต่ะถ้าผู้เรียนยกเลิกการเรียนเนื่องจากตัวท่านเป็นเหตุ ทางเราจะไม่คืนค่าแนะนำให้ท่านเป็นอันขาด

หากการยกเลิกงานสอนเป็นกรณีที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้างต้น และท่านไม่ทำให้เราจะต้องเสียชื่อเสียง ทางเราจะรับพิจรณากรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ให้ท่านเกิดประโยชน์สูงสุด

**การClaim งานสอนมีกำหนดระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือนนับจากวันที่ท่านโอนเงิน เพราะฉะนั้นทุกงานสอนท่านควรเก็บใบเสร็จที่ได้จากการโอนพร้อมรหัสงานนั้นเอาไว้เพื่อใช้ยืนยันกับเราว่ายังอยู่ในช่วงที่ท่านสามารถ Claim งานนั้นได้อยู่จริง ยกตัวอย่าง หากท่านชำระค่าแนะนำวันที่1 มกราคม 2553 ท่านจะ สามารถรับคืนค่าแนะนำได้หากหากมีการยกเลิกหรือมีปัญหา ได้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 หากงานมีปัญหาและท่านไม่รีบแจ้งให้เราทราบก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 (หลังเที่ยงคืนนับเป็นวันที่วันใหม่) ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบหากงานดังกล่าวนั้นเกิดปัญหาขึ้นหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังท่านชำระ ค่าแนะนำ หากมีการ Claim งานสอนทางเราจะขอตรวจสอบงานนั้นอย่างละเอียดจากฝ่ายผู้เรียนก่อนเสมอ

**ในกรณีที่งานสอนที่ได้รับไปนั้นทางเราได้ลดราคาให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งจากPromotionประจำเดือน หรือ ได้จาก Credit Score ที่ได้รับส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ ทางเราจะคืนค่าแนะนำในส่วนต่างจากจำนวนเต็มของงานนั้นเท่านั้น ตัวอย่าง งานรหัส EN8888 เรียนสัปดาห์ละ2ครั้ง มีค่าแนะนำ1200 บาท ด้วยโปรโมชั่น ประจำเดือนติวเตอร์ ชำระเพียง 1000บาท หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสอนเป็นสัปดาห์ละ 1ครั้ง ทางเราจะลดค่าแนะนำ ให้300 (จากค่าแนะนำ4ชม.เหลือ3 ชม.) แต่ในงานนี้มีส่วนลดอยู่ก่อนแล้วดังนั้นเราจะคืนให้ในส่วนต่างจากค่าแนะนำตอนแรกสุด คือคืนให้ 100บาท เพื่อให้งานสอนมีค่าแนะนำเท่ากับ 900บาท

   ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการสมัครเป็นผู้สอนพิเศษในข้างต้นทุกกรณี